close menu

search button

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Main Section

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Main Component

Κατηγορίες Σεμιναρίων

 

Eίσαι άνεργος ή αυτοαπασχολούμενος πτυχιούχος;
Θέλεις να είσαι ανάμεσα στους 2.200 πτυχιούχους, που θα πάρουν επιδότηση για να ασκήσουν το επάγγελμα του:

 

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.


Τότε σε ενδιαφέρει το πρόγραμμα

 

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.


Τι αφορά;

 

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σ καθώς και αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα.


Μπορώ να συμμετάσχω;

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που για το φορολογικό έτος 2015 είχαν δηλώσει ατομικό εισόδημα κάτω από 20.000,00€ ή οικογενειακό εισόδημα κάτω από 35.000,00€. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Αυταπασχολούμενοι που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Tι επιδοτεί;

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι δαπάνες, οι οποίες είναι επιλέξιμες (δικαιολογούνται) στο πρόγραμμα μπορούν να αφορούν αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.), μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, προβολή, δικτύωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, αναλώσιμα.

Η έναρξη υποβολών είναι η 08.03.2016 και η λήξη η 15.04.2016.

Εάν ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα (ή θέλεις να συζητήσεις το ενδεχόμενο), μπορείς να πάρεις περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη από τους εξειδικευμένους συμβούλους της ΑΚΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, (θυγατρική εταιρεία του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΚΜΩΝ ΑΕ).

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σου παρακάτω, θα μας δώσεις την δυνατότητα να προετοιμάσουμε και να κάνουμε μαζί από κοντά μια αναλυτική συζήτηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις δυνατότητές σου.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση;

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχεις, αν πληρείς τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχεις γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997.
Να είσαι γραμμένος στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτα αν παίρνεις επίδομα ανεργίας ή όχι).
Να είσαι απόφοιτος Υποχρεωτικής ή Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Να μην έχεις τώρα τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Να έχεις συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχεις συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετράμηνου (Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016). Άρα αν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα προλαβαίνεις να πας στον ΟΑΕΔ. Μην ξεχάσεις να τους πεις ότι θέλεις να σου δώσουν ή το Ατομικό Σχέδιο Δράσης ή Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης (έτσι λέγεται η διαδικασία σύνταξης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης)

Τι περιλαμβάνουν;


Κατάρτιση

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών

Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών


Συμβουλευτική

 

5 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής


Πιστοποίηση

 

Η πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα - πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική, προκειμένου να σας καταβληθεί το επίδομα.


Επίδομα

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 € (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 € ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Συνολικά θα εισπράξεις 1.471 €, από τα οποία θα αφαιρεθούν ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις.


Πως κάνετε αίτηση

Σελίδα 3 από 3

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. - Bottom info